Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

043. Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/03
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 22 lipca 2003 r.

 

 

 

 

w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

 


Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 – z późniejszymi zmianami ) zarządzam , co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 


Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

§ 2

 


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3


Traci moc obowiązującą uchwała Nr 51/02 Zarządu Gminy w Jemielnicy z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

 

 

 

 

 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia
Nr 43/03 Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 22 lipca 2003 r.

 

DOCZarządzenie Nr 43.doc

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA STANOWISKO
DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 

 

 

 

 

§ 1


1. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej zwany dalej „konkursem” ogłaszany jest każdorazowo przez Wójta Gminy.
2. Konkurs ogłasza się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia , w którym powstała sytuacja wymagająca powołania dyrektora.

 

 

 

 

§ 2


1. Kandydaci na stanowisko dyrektora placówki oświatowej winni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 – z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89 , poz. 826 ) oraz odpowiadać formalnym kryteriom doboru określonym w ogłoszonym konkursie.
2. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez podanie treści zarządzenia Wójta Gminy do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

§ 3

 


Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

§ 4

 


1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Posiedzenie komisji jest prawomocne , jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 jej składu.
3. Komisja powinna rozpocząć prace nie później niż w ciągu 14 dni po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.

 

 

 

 

 

§ 5

 


Konkurs odbywa się dwustopniowo:
1. w pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i podejmują decyzję o dopuszczeniu ich do dalszej części konkursu ,
2. w drugim etapie komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

 

 

 

 

 

§ 6

 


Komisja decyduje o dopuszczeniu do konkursu po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata kryteriów , o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 7

 


1. W przypadku nie zakwalifikowania przez komisję kandydata do dalszej części konkursu ze względu na niespełnienie warunków , o których mowa w § 2 , osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora może , w momencie poinformowania jej i tym , przez komisję , zwrócić się do Wójta Gminy o rozstrzygnięcie zasadności tego zastrzeżenia. Fakt wniesienia tego zastrzeżenia podlega odnotowaniu w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.
2. Wójt rozstrzyga zasadność tych zastrzeżeń w terminie 3 dni od ich wniesienia.
3. W takim przypadku drugi etap , o którym mowa w § 5 ust. 2 komisja przeprowadza po upływie 3 dni po otrzymaniu stanowiska Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

§ 8


1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja wyłania kand7ydata na stanowisko dyrektora.
2. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się w drodze głosowania.

 

 

 

 

§ 9

 


1. Zasady głosowania:
a ) każdy członek komisji dysponuje jednym głosem ,
b ) głosowanie jest tajne.
2. Konkurs jest rozstrzygnięty , jeżeli któryś z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną ilość głosów.
3. Konkurs winien być powtórzony gdy:
a ) więcej niż połowa członków komisji uzna , że żaden z kandydatów nie nadaje się na
stanowisko dyrektora ,
b ) do drugiego etapu nie zakwalifikowano żadnego kandydata ,
c ) nie wpłynęła żadna kandydatura.
4. Do drugiej tury głosowania dopuszczeni są kandydaci , którzy uzyskali minimum dwa głosy.
5. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów do trzecie tury przechodzą dwaj kandydaci , z największą ilością głosów.
6. W sprawach proceduralnych głosowanie jest jawne.
7. Po trzeciej turze głosowania , w przypadku równej ilości głosów kandydata na dyrektora wyłania Wójt Gminy.

 

 

 

 

 

§ 10

 


1. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół.
2. Prace komisji są tajne.

 

 

 

 

 

§ 11

 


Komisja niezwłocznie przedstawia Wójtowi Gminy wyniki konkursu wraz z dokumentacją.

 

 

 

 

 

§ 12

 


1. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy ponownie przeprowadza konkurs.
2. Konkurs przeprowadza się ponownie także w przypadku , gdy Kurator Oświaty zgłosi zastrzeżenia do wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
3. W powtórnie ogłoszonym konkursie mogą brać udział kandydaci z poprzedniego konkursu.

 

 

 

 

 

§ 13Obsługę konkursu zapewnia Urząd Gminy Jemielnica.
 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML