Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2021-2022

PDF2021_BZP_00198903_01 - Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig.pdf


PDFINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT-sig.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP_00152337_01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 18.08.2021r..pdf

PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 18.08.2021.pdf


PDF2021_BZP_00148377_01 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf
 

 1. DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
 2. DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.doc
 7. PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML