Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP 00072019_01 - Ogłoszenie o zmówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf
 


 1. PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu cząstkowego.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
 9. DOCZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc
 10. PDFZałącznik nr 10 do SWZ- Projekt umowy.pdf
 11. DOCZałącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
   
Wersja XML