Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Małe granty - 2020

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Jemielnica  może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W dniu 12.10.2020r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Renowacja nagrobka księdza Ignatza Nowaka przy kościele cmentarnym p.w. Wszystkich Świętych w Jemielnicy”, oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości.  W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag do: 21.10.2020r.

Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Urzędzie Gminy ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
2. Na adres e-mail: ug@jemielnica.pl


PDFInformacja mały grant.pdf
PDFOferta.pdf

 

Wersja XML