Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa

Znak sprawy 51/2017                                                                                                                                          Jemielnica, 11.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jemielnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa”        

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jemielnica

47-133 Jemielnica

ul. Strzelecka 67

www.jemielnica.pl

adres email:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa” zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz.1332).

Długości sieci na ulicy Parkowej:

- długość sieci grawitacyjnej 200 PP: 643,00 m

- długość przyłączy 160 PP: 114,00 m

- ilość przyłączy: 20 szt.

- odtworzenie nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych

Szczegółowy opis techniczny zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa” znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Całość dokumentacji dostępna na stronie internetowej bip.jemielnica.pl w zakładce à zamówienia publiczne à zamówienia publiczne – rok 2017 à Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd - ulica Parkowa à załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja

http://bip.jemielnica.pl/3549/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-jemielnica-etap-vd-ulica-parkowa.html

 1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:
 1. Sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,
 2. Stała obecność na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: minimum 3 razy w tygodniu oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do 12 godzin od wezwania. Dokumentem stwierdzającym pobyt Inspektora na budowie oraz treść jego zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub pisemne potwierdzenie pobytu przez Zamawiającego,
 3. reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
 4. nadzór inspektorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
 5. koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji,
 6. wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego,
 7. opiniowanie sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności i harmonogramu robót,
 8. w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień
 9. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,
 10. prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad,
 11. dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych
  w umowie z Wykonawcą.
 12. egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej.
 13. Współdziałanie z Instytucją dofinansowującą ww. zadanie.
 14. Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,
 15. Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.
 16. Potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 17. Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze końcowym zadania oraz w komisjach przeglądów gwarancyjnych.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, których treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 1. Warunki przystąpienia do postępowania:

       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje:
 1. Posiada sytuacje ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia,

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniem o przynależności do polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2).

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunku udziału w postępowaniu.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu dwa kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

 1. Cena 80%, (oferta najniższa cenowo otrzyma 80%) wyliczana według następującego wzoru:

PK1 = CN/CB x % wagi (pkt),
PK1
– ilość punktów przy proponowanej cenie ofertowej,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich ofert
CB – cena ofertowa oferty badanej,

% wagi – waga kryterium ocen,

 1. Doświadczenie Wykonawcy 20% (maksymalnie 20 pkt) Wyliczane zgodnie z poniższymi założeniami na podstawie przedłożonych referencji uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym okresie potwierdzających sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej przy budowie sieci kanalizacyjnej o długości min. 750mb, której wartości zamówienia wynosiła min. 1 200 000,00 zł brutto

 

Liczba referencji

(kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Liczba punktów

brak referencji

0 pkt

1 referencje

10 pkt

2 referencje i więcej

20 pkt

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, spełniającemu pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

 1. Termin sprawowania nadzoru:
 1. Od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót do czasu odbioru gwarancyjnego robót, wraz z usunięciem ewentualnych usterek i wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz usterek i wad powstałych w okresie gwarancyjnym
 2. Planowany termin rozpoczęcia robót: sierpień 2017 r.
 3. Planowany termin zakończenia robót: listopad 2017 r.
 1. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 1. Termin złożenia oferty: 22.08.2017 r., do godz. 12.00
 2. Miejsce złożenia oferty: Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica,
 3. Forma składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej na adres zamawiającego i opatrzonej dokładnym adresem wykonawcy oraz nazwą zadania”„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa” za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica; w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2017r. do godz.12.00 - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zmiana lub odwołanie warunków postępowania:

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

 1. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:

Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 1. Warunki wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2 ).

 1. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

- zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

- treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia.

 1. Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów:

Zamawiający wzywa oferentów, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:

Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania

- do upływu terminu składania ofert – Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- po upływie terminu składania ofert - Zamawiający prześle oferentom pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, informację o wynikach lub zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

 1. Opis przygotowania oferty.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
 3. Całość oferty powinna być spięta (zszyta) w sposób trwały w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

Do wyżej wymienionego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 ÷ 2020.

 

Formalności dotyczące wyboru oferty oraz istotne dla stron postanowienia umowy:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis techniczny
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Całkowity projekt budowlany – do wglądu na stronie: http://bip.jemielnica.pl/3549/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-jemielnica-etap-vd-ulica-parkowa.html

Wójt Gminy Jemielnica
Marcin Wycisło


PDFZapytanie ofertowe.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1a - szczególowy opis techniczny.pdf
  PDFZałącznik nr 1b - plan sytuacyjny.pdf
  PDFZałącznik nr 1c- profil podłużny.pdf
  PDFZałącznik nr 1d - profile podłużne studni.pdf
  PDFZałącznik nr 1e - studzienka rewizyjna.pdf
  PDFZałącznik nr 1f - studzienka inspekcyjna.pdf
  PDFZałącznik nr 1g - schemat przyłączy.pdf
  PDFZałącznik nr 1h - STWIOR.pdf
 2. DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy .doc
 3. PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
Wersja XML