Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jemielnica

                                                                                               Jemielnica, dnia 05.06.2017r.

Znak sprawy 34 /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica– VIII nabór”
 ( nazwa rodzaju zamówienia )

        o wartości poniżej 30 000 euro netto

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jemielnica

47-133 Jemielnica

ul. Strzelecka 67

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jemielnica w zakresie:
 1. Ilości odpadów o których mowa w pkt. 1)a i 1)b nie zostanie zwiększonaa właściciel w przypadku wystąpienia większej ilości odpadów na nieruchomości pokryje koszty we własnym zakresie.
 2. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego  wykaz nieruchomości  z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych oraz demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo-cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w szczególności zgodnie z:
 1. Wykonawca zobowiązany jest realizując zamówienie posiadać:
 1. Wykonawca zobowiązany jest:

przedmiotowe zgłoszenia wymagać będą weryfikacji przez Zamawiającego

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robot. W tym celu wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zmawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 2. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej i środków własnych właścicieli nieruchomości.
 3. Sposób obliczenia ceny:

Cena brutto (obliczona na potrzeby porównania ofert) jest sumą iloczynów cen jednostkowych brutto za wykonanie danej czynności, określonej w poniższej tabeli:

 

Lp.

Symbol

Rodzaj usługi

Szacowana wielkość

1.

Pa

odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych

22,03 Mg

2.

Da

demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych

11,43 Mg

 

Cena oferty = C1 * Pa + C2 * Da

 

Gdzie C1 i C2 to ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%
 2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielenia punktów za cenę oferty - Pi:          

Brak opisu obrazka

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki i zawiera najniższą cenę brutto

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11 .09.2017 r. zgodnie z szczegółowym harmonogramem prac.

Wykonanie zamówienia uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego środków pochodzących z „Programu przeznaczenia środków WFOŚ i GW na dofinansowanie działań  z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa opolskiego

 1. Termin płatności – zgodnie z zapisami umowy
 2. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunkiem wejścia w życie postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

 1. Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, lub osobę do tego upoważnioną. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2017r.  w formie:

 1. Pisemnej ( osobiście, listownej ) na adres: Urząd Gminy Jemielnica

         47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67

 1. Faxem na numer: 77 46 23 510
 2. W wersji elektronicznej na email:

PDFZapytanie ofertowe.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 - Szczegółowy harmonogram prac.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2.pdf
  XLSZałącznik nr 2.xls
 3. DOCZałącznik nr 3.doc
  PDFZałącznik nr 3.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4.doc
  PDFZałącznik nr 4.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6.doc
  PDFZałącznik nr 6.pdf
 7. DOCXZałącznik nr 7 - Formularz ofertowy.docx
  PDFZałącznik nr 7 - Formularz ofertowy.pdf

 

Wersja XML