Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Jemielnica


WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133JEMIELNICA UL. STRZELECKA 67
TEL.(077) 4632322, 4632367 FAX (077) 632388
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl.


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU
GMINY JEMIELNICA


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :

1.spełniają wymogi określone w informacji ogólnej o przedmiocie przetargu
2.spełniają warunki wyszczególnione art.22 ust. 2 i art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych .

Wymagany termin realizacji zamówienia – od 2003.10.01 do 2004.09.30
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 776)- wskaźnik przeliczenia usługi 20 %.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest – Gabriela Hajduk pracownik Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 w godz. od 8.00 do 15.00 (oprócz sobót)

Termin składania ofert upływa z dniem: 15.09.2003 r. o godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 15.09.2003 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w budynku Nr 2 sala konferencyjna .


Wersja XML