Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy

Brak opisu obrazka

GMINA JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA
ul. STRZELECKA 67
TEL. ( 077 ) 463-23-22 , 463-23-67 , FAX ( 77 ) 463-23-88
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
REMONT POMIESZCZEŃ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W JEMIELNICY


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1.spełnią wymogi określone w informacji ogólnej o przedmiocie przetargu
2.spełnią warunki wyszczególnione w art.22 ust.2 i art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Kryterium oceny ofert - cena – 100 %

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Joachim Burczek pracownik Urzędu Gminy Jemielnica.

Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67 w godz. 8.00 - 15.00. /oprócz sobót/
Termin wykonania zamówienia 2003.08.16
Termin składania ofert upływa z dniem 2003.07.29 godz.14.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2003.07.29 godz.14.15 w siedzibie
Zamawiającego w pok. Nr 1
Wersja XML