Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

WÓJT GMINY JEMIELNICA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadania publicznego w roku 2016

Rodzaj zadania.

Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 68 000,00 zł.
 2. Wymagany wkład własny wynosi 10 %.

Zasady przyznawania dotacji.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) i w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1.03.2016 r. do 30.06.2016 r.
 2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zakres realizacji zadania:

I  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród mieszkańców wsi Jemielnica, poprzez:

- organizację przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu,

- organizację na terenie gminy, jak i poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Formy szczególne realizacji zadania:

a) współzawodnictwo sportowe w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) treningi sportowe,

c) zakupy sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d ) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 30 000,00 zł

II  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród mieszkańców wsi Piotrówka, poprzez:

- organizację przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu,

- organizację na terenie gminy, jak i poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Formy szczególne realizacji zadania:

a) współzawodnictwo sportowe w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) treningi sportowe,

c) zakup sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 38 000,00 zł.

Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 19 lutego  2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.
 2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny w dniu złożenia oferty odpis z właściwego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 5. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

 

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Termin rozpatrzenia ofert - 22 lutego 2016 r.
 2. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jemielnica.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg niżej wymienionych kryteriów oraz w oparciu o zasady działania komisji konkursowych określone w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Kryteria oceny ofert zgłoszonych do konkursu:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie, rzetelność i terminowość w przypadku realizacji zadań publicznych w latach poprzednich),
 3. koszty realizacji zadania ( w tym udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł),
 4. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza Gminy Jemielnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
 5. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
 6. jakość wykonania zadania.

5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica (www.bip.jemielnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2015 r.

W 2015 roku na zadanie związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki i rekreacji przyznano dotacje w kwocie  154 900,00 zł.


PDFZarządzenie Nr 92.16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 26 stycznia 2016 r..pdf


 

Wersja XML