Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.11.2015

Nazwa zadania:   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 305838 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica - siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy. Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-5, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł słownie dziesięć tysięcy złotych i 00/100 groszy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- W przypadku wystąpienia podwykonawców, wykaz prac, które zamierza się powierzyć podwykonawcom - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że Wykonawca planuje samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 2.1. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 2.2. Dopuszcza się możliwość zmian harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, w szczególności w przypadku zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 2.3. Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 2.4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian sposobu realizacji świadczenia, opisanego w SIWZ, bezwzględnie nie wykraczające poza zakres przedmiotu zmówienia, wpływających na usprawnienie procesu realizacji usługi. 2.5. Dopuszcza się możliwość bieżącej modyfikacji zestawienia nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. 2.6. Dopuszcza się zmianę wskazanej w umowie Regionalne Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na wniosek wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.pdf
 4. PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ- wykaz usług.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Podwykonawcy.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXV.156.13 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXVIII.190.13 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf

 

Wersja XML