Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.09.2015

Nazwa zadania:   Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 239846 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016  (tj. od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 24.06.2016r.)
 2. Trasy dowozu i przywozu uczniów niepełnosprawnych:
 1. Łaziska ul. Leśna …. – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 – Łaziska ul. Leśna - jeden uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 2. Jemielnica ul. Korfantego …. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 –   Jemielnica ul. Korfantego -jeden uczeń niepełnosprawny
  z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 3. Piotrówka ul. Kościuszki …. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 –- Piotrówka ul. Kościuszki -  jeden uczeń niepełnosprawny
  z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 4. Jemielnica ul. Stawowa ….. - Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. Czarna 2 – Jemielnica ul. Stawowa - jedna uczennica niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną: upośledzenie umysłowe stopnia znacznego i niepełnosprawność ruchowa.
 1. Wykonawca zadania w czasie dowozu musi zapewnić odpowiednią liczbę pojazdów oraz opiekunów dla wyżej wymienionych uczniów niepełnosprawnych – uwzględniając ich rodzaj niepełnosprawności, tak aby dowóz odbywał się w sposób bezpieczny dla przewożonych osób. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Opieka nad przewożonymi uczniami winna odbywać się przez osobę pełnoletnią.
 1. Ofercie, w której wykonawca przedstawi, że dysponuje opiekunem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt. w kryterium oceny ofert: kwalifikacje opiekuna.
 2. Uczniowie dojeżdżający na obydwu trasach posiadają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
 3. Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, na trasie: domy uczniów – szkoła – domy uczniów, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć. Uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły w takim czasie aby mogli rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Uczniowie winni być odebrani ze szkół po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Imienna lista przewożonych uczniów zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Plan zajęć w szkole zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu planu zajęć przez szkołę. O ewentualnych zmianach planów zajęć, Wykonawca zostanie poinformowany (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez rodziców uczniów.
 4. Dowóz nie obejmuje przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich oraz dodatkowych dni wolnych od nauki w szkole.
 5. Podczas realizacji zamówienia nie przewiduje się możliwości transportu osób trzecich.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych.
 7. Wykonawca zapewnia opiekę ww. uczniom w trakcie dowozu tj. od momentu odbioru od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania nauczycielowi/opiekunowi w placówce oraz w trakcie odwozu tj. od momentu odbioru od nauczyciela/opiekuna w placówce do momentu przekazania rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 8.  Wykorzystane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania:

- posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu

- posiadać aktualne ubezpieczenie OC

- posiadać aktualne ubezpieczenie  NNW

 1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej
  50 000,00 PLN. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 2. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
 3. Wymagania stawiane wykonawcy:
 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 2. Zapewnienie opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania  i wysiadania oraz przejazdu i postoju środka transportu oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu podczas transportu oraz podczas postoju,
 3. Pomoc dzieciom w trakcie wsiadania i wysiadania,
 4. Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz punktualność dowozów,
 5. Zapewnienie w razie wystąpienia awarii sprzętu zastępczego środka transportu o równoważnym standardzie technicznym.
 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie 30% zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi wykazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należny oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia w takiej ilości aby wystarczyła ona do obsługi bieżącej tras oraz dodatkowo jednego pojazdu na wypadek konieczności zastąpienia innego, który uległ awarii.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
  DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
 2. PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
  DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
 4. PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.pdf
  DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.doc
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.pdf
  DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc
 6. PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.pdf
  DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc
 7. PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
  DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.pdf
  DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.doc
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
  DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
Wersja XML