Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  IB.271.15.2014

Nazwa zadania:     Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 231672 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym  2014 – 2015 (tj. od 01.09.2014r. do 26.06.2015r.) do szkół specjalnych, na dwóch trasach:

1). TRASA I:

Dowóz dwóch uczniów niepełnosprawnych – chłopców, z miejsca ich zamieszkania
do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, zgodnie z poniższym wykazem:

- uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Łaziska, ul. Leśna;

- uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
zam. Jemielnica, ul. Korfantego.

2). TRASA II.

Dowóz 1 uczennicy niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną: upośledzenie umysłowe stopnia znacznego i niepełnosprawność ruchowa, z miejsca zamieszkania,
tj. z Jemielnicy, ul. Stawowa do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. Czarna 2.

 1. Wykonawca zadania w czasie dowozu musi zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla wyżej wymienionych uczniów niepełnosprawnych – uwzględniając ich rodzaj niepełnosprawności, tak aby dowóz odbywał się w sposób bezpieczny dla przewożonych osób.
 2. Wykonawca zapewnia opiekę ww. uczniom w trakcie dowozu tj. od momentu odbioru od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania nauczycielowi/opiekunowi w placówce oraz w trakcie odwozu tj. od momentu odbioru od nauczyciela/opiekuna w placówce do momentu przekazania rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 3. Uczniowie dojeżdżający na obydwu trasach posiadają wystarczającą sprawność ruchową,
  aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone
  w pasy bezpieczeństwa.
 4. Wykorzystane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania:

- posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu

- posiadać aktualne ubezpieczenie OC

- posiadać aktualne ubezpieczenie  NNW

 1.  Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, tak aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach od godziny rozpoczynania lekcji (każdego dnia od godz. 8.00)  Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Imienna lista przewożonych uczniów wraz z dokładnymi adresami zamieszkania zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Plan zajęć w szkole zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu planu zajęć przez szkołę. O ewentualnych zmianach planów zajęć, Wykonawca zostanie poinformowany (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez rodziców uczniów.
 2. Przewidywana liczba dni dowozu wynosi 189 dni.
 3. Podczas realizacji zamówienia zabrania się transportu osób trzecich.
 4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej  50 000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 5. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
 6. Wymagania stawiane wykonawcy:
 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 2. Zapewnienie opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania  i wysiadania oraz przejazdu i postoju środka transportu oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu podczas transportu oraz podczas postoju,
 3. Pomoc dzieciom w trakcie wsiadania  wysiadania,
 4. Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz punktualność dowozów,
 5. Zapewnienie w razie wystąpienia awarii sprzętu zastępczego środka transportu o równoważnym standardzie technicznym.
 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi wykazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należny oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia w takiej ilości aby wystarczyła ona do obsługi bieżącej tras oraz dodatkowo jednego pojazdu na wypadek konieczności zastąpienia innego, który uległ awarii.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Joachim Jelito

            Wójta Gminy Jemielnica

__________________________________

                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz usług.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.pdf
Wersja XML