Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.04.2014

Nazwa zadania:   Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 156724 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica."

Wspólny Słownik zamówień (CPV):  09310000-5 energia elektryczna

2. Przedmiot zamówienia obejmuje  "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica."

3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej  stanowi  załącznik nr 9 do SIWZ.

 1. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
 2. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 3. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
  1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
   i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia
  2. Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Podstawowe informacje:

Wspólny Słownik Zamówień

09310000-5

(Elektryczność)

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną

36

Całkowita moc umowna [kW]

113,58

Grupa taryfowa wg OSD

O12/C12b

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]

478

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy

pierwsza zmiana

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego

Umowy kompleksowe

Sposób wypowiedzenia umów

Wypowiedzenie leży po stronie Zamawiającego.

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii

Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych

Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo i jego zakres  jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2

Informacja o płatnikach

Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energię elektryczną

Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania

1

 

8. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy  zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.

9. Wykonawca powinien wskazać  w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany druk oferty - Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie:

1). Zmiana miejsca dostawy,

2). Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii.

3). Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy.

4). Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

5). Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,

6). Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,

7). Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia,

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473):

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica Strzelecka 67 47-133 Jemielnica Bud. nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Gmina Jemielnica Strzelecka 67 47-133 Jemielnica Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica.pdf
PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica.pdf
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PO ZMIANACH.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - oferta wykonania.pdf
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc
  PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie innego podmiotu.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o posiadaniu GUD .doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu GUD.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
 9. XLSZałącznik nr 9 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii.xls
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wykaz punktów poboru energii.pdf
 10. DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy.doc
  PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy.pdf
  PDFZałącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy PO ZMIANACH.pdf

   

Wersja XML