Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i organizacja dwóch trzydniowych wyjazdów o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjne) dla uczestników projektu pn.: Nauka to przyszłość

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Nauka to przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.02.2014

Nazwa zadania:   Przygotowanie i organizacja dwóch trzydniowych wyjazdów o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjne) dla uczestników projektu pn.: Nauka to przyszłość. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Jemielnica: Numer ogłoszenia: 104408 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i organizacja dwóch trzydniowych wyjazdów o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjne) dla uczestników projektu pn.: Nauka to przyszłość. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i organizacja dwóch trzydniowych wyjazdów o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjne) dla uczestników projektu pn.: Nauka to przyszłość. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

1.2. Terminy wycieczek, o których mowa w ust. 1:

a) pierwsza wycieczka w dniach  26 - 28.05.2014 r.

b) druga wycieczka w dniach 25 - 27.05.2015 r.

 

1.3. Dni odbycia wycieczek każdorazowo: poniedziałek - wtorek - środa

1.4. Ilość osób uczestniczących każdorazowo w jednej wycieczce to: 60 uczniów klasy I-III gimnazjum oraz 5 opiekunów, razem 65 osób.

1.5. Miejsce i godz. wyjazdu obydwu wycieczek: Jemielnica około godz. 500, miejsce i godz. powrotu z obydwu wycieczek: Jemielnica około godz. 2200

1.6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwie jednakowe wycieczki, z czego każda wycieczka będzie obejmować:

 1. Zakwaterowanie uczniów w pokojach z łazienkami: zamawiający wymaga zakwaterowania uczniów w pokojach 3 lub maksymalnie 4 osobowych, przy czym każdy pokój ma mieć swoją łazienkę. Zamawiający nie dopuszcza zmiany miejsca noclegu w ramach jednej wycieczki;
 2. Zakwaterowanie osób dorosłych w pokojach z łazienkami: zamawiający wymaga zakwaterowania opiekunów w jednym pokoju 2-osobowym i jednym pokoju
  3-osobowym, przy czym każdy pokój ma mieć swoją łazienkę;
 3. Wyżywienie wg oferty, zamawiający wymaga: 2 śniadań, 2 kolacji, 3 obiadów dwudaniowych, 1 poczęstunku w drodze powrotnej;
 4. W miejscu zakwaterowania wymagana jest sala umożliwiająca przeprowadzenie zajęć.
 5. Opiekę 2-ch pilotów, zamawiający wymaga obecności dwóch pilotów przez cały czas trwania wycieczki, czyli od wyjazdu z Jemielnicy do powrotu do Jemielnicy;
 6. 2 autokary, opłaty parkingowe, przewóz uczestników, wyżywienie i zakwaterowanie czterech kierowców;
 7. 2 przewodników po Warszawie, zamawiający wymaga aby grupa 60 osobowa była  dzielona na dwie mniejsze i aby każda z tych 30 osobowych grup miała jednego przewodnika;
 8. Wyjście do kina lub teatru w drugim dniu pobytu;
 9. Przejazd metrem oraz co najmniej 1-godzinny czas wolny w Złotych tarasach;
 10. Wstępy, zajęcia edukacyjne i zwiedzanie obiektów turystycznych, w tym co najmniej:
 1. Wieczór integracyjny dla uczestników zajęć (należy opisać formę organizacji wieczoru np. dyskoteka, ognisko i atrakcje z nim związane);
 2. Ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników wycieczki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 63.51.00.00-7, 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 26.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, ż warunek ten został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 223, poz.2268 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U. Nr 5, poz. 28).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na organizacji wycieczki edukacyjnej z co najmniej jednym noclegiem dla grupy minimum 50 dzieci lub młodzieży. Wykonawca musi przedstawić dowody, potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są: a) poświadczenia b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, sporządzony z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego :Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, budynek nr 2, pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego :Gmina Jemielnica,
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, budynek nr 2, pokój nr 4 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Joachim Jelito
Wójt Gminy Jemielnicy

______________________

Kierownik Zamawiającego


 

Wersja XML