Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie związku małżeńskiego

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Brygida Piontek – pok. Nr 10 ( budynek Nr 2 ) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 15


Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej.

Wymagane dokumenty.

Opłaty.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
Co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i podpisać zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński.

Inne wskazówki, uwagi.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu) Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy.
Osobiście w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Podstawa prawna.
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ( Dz. U z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ),  Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. ( Dz. U.   z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 )


Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą.

Wymagane dokumenty.
Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.
Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej:

Opłaty.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
Niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi.
Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wydania.

Podstawa prawna.
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U z 1964 r. Nr 9 poz. 59),  Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U.   z 2004 r. Nr 161 poz. 1688)


Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

Wymagane dokumenty.

Opłaty.

Inne wskazówki, uwagi.
Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego, podlegają prawu polskiemu przychodzą do Urzędu Stanu Cywilnego, podpisują zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński. Otrzymują 3 egz. zaświadczenie stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ważne 3 miesiące), które następnie drugostronie wypełnia duchowny i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.Sposób załatwienia sprawy.
Osobiście. Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U z 1964 r. Nr 9 poz. 59),  Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U.   z 2004 r. Nr 161 poz. 1688)
Wersja XML