Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Brygida Piontek – pok. Nr 10 (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 15


Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Wymagane dokumenty.
Dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych)

Opłaty.
5 zł za podanie o wydanie odpisu
zwolnienia z opłaty za podanie i odpis stosuje się w przypadkach:

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
Niezwłocznie

Inne wskazówki, uwagi.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
  1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
  2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
  3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Sposób załatwienia sprawy.
Osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Jemielnica istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy.

Podstawa prawna.
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688)


Akt zgonu

Wymagane dokumenty.

Opłaty.
5 zł za podanie o wydanie trzech bezpłatnych odpisów aktu zgonu

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
Zgon osoby należy zgłosić do trzech dni od dnia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu

Inne wskazówki, uwagi.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

Sposób załatwienia sprawy.
Osobiście przez zgłaszającego zgon

Podstawa prawna.
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U z 1964 r. Nr 9 poz. 59). Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U.   z  2004 r. Nr 161 poz. 1688)
Wersja XML