Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza
Wacławczyk Bernarda – pok. Nr 10 ( budynek Nr 1 ) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 17
 

Rejestracja działalności gospodarczej

Podstawa prawna
Art. 7b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 – z późniejszymi zmianami ) oraz art. 66 pkt 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.Nr 173, poz. 1808 )

Wymagane dokumenty.


Opłaty.
Bezpłatnie.

Sposób załatwienia sprawy.
Wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy.
Do 3 dni.

Tryb odwoławczy.
Odwołanie w przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Piastowska 14 za pośrednictwem Urzędu Gminy Jemielnica. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje.
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wersja XML