Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełosprawnych

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2011

 

 

I.  Rodzaj zadania.

 

Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem  wynosi 50 000,00 zł.
 2. Wymagany wkład własny wynosi 40%.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz.1536) i w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 14 marca  2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Zakres realizacji zadania:

 

·         opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Jemielnica,

·         prowadzenie poradnictwa medycznego, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w ich środowisku domowym,

·         prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia,

·         wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorych w domu.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25)

osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 10 marca 2011 r. do godz.1200 w sekretariacie

Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.

 1. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem;

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Aktualny w dniu złożenia oferty odpis z właściwego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
  • Aktualna kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

      5.    Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania

       wyboru ofert.

 

1.     Termin rozpatrzenia ofert 11 marca 2011 r.  

2.     Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jemielnica.

3.     Oferty oceniane będą według niżej wymienionych kryteriów oraz w oparciu o zasady działania komisji konkursowych określonych w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.     Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:

·         zgodność oferty z warunkami konkursu,

·         możliwość realizacji (zasoby kadrowe, doświadczenie)

·         koszty realizacji zadania (w tym udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł)

·         wiarygodność oferenta (dla oferentów z poza Gminy Jemielnica potwierdzenia wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),

·         zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,

·         jakość wykonania zadania.

5.     Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

6.     Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Wójt Gminy Jemielnica na wniosek komisji konkursowej.

7.     Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica (www.bip.jemielnica.pl),  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego

        rodzaju i związanych z nimi kosztach

           

·         Wysokość przyznanej dotacji w 2010 r. wyniosła 50 000,00 zł.

(słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 gr.)

·         Wysokość przyznanej dotacji w 2009 r. wyniosła 50 000,00 zł.

(słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 gr.)

 

 

Zadanie realizował;

            Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Jemielnicy.

PDFZarządzenie 16-11 ws otwartego konkursu ofert.pdf

 

 

Wersja XML