Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

ogłasza otwarTy konkurs ofert

na wykonanie zadaNIA publicznEGO w roku 2011

 

Rodzaj zadania.

Konkursy ofert dotyczy zadań w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 74 500,00 zł.
 2. Wymagany wkład własny wynosi 10 %.

Zasady przyznawania dotacji.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) i w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 15.03.2011 r. do 30.06.2011 r.
 2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Zakres realizacji zadania:

I  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród mieszkańców wsi Jemielnica, poprzez:

- organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportu,

- organizację na terenie gminy, jak i poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Formy szczególne realizacji zadania:

a) współzawodnictwo sportowe w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) treningi sportowe,

c) zakupy sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d ) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 21 500,00 zł

I I  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród mieszkańców wsi Piotrówka, poprzez:

- organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportu,

- organizację na terenie gminy, jak i poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Formy szczególne realizacji zadania:

a) współzawodnictwo sportowe w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) treningi sportowe,

c) zakup sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 53 000,00 zł.

Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 marca 2011 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.
 2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny w dniu złożenia oferty odpis z właściwego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 5. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.      Termin rozpatrzenia ofert - 11 marca 2011 r.

2.      Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jemielnica.

3.      Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg niżej wymienionych kryteriów oraz w oparciu o zasady działania komisji konkursowych określone w rocznym programie współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.      Kryteria oceny ofert zgłoszonych do konkursu:

a)       zgodność oferty z warunkami konkursu,

b)      możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie, rzetelność i terminowość w przypadku realizacji zadań publicznych w latach poprzednich),

c)       koszty realizacji zadania ( w tym udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł),

d)      wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza Gminy Jemielnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),

e)       zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,

f)       jakość wykonania zadania.

5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica (www.bip.jemielnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2010 r.

W 2010 roku na zadanie związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki i rekreacji przyznano dotacje w kwocie  148 298,00 zł.

PDFZarządzenie nr 15-11 ws otwartego konkursu ofert.pdf

 

 

Wersja XML