Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Jemielnica - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

ogłasza otwarTy konkurs ofert

na wykonanie zadaNIA publicznEGO w roku 2009

 

Rodzaj zadania.

Konkursy ofert dotyczy wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 68 000,00 zł.
 2. Wymagany wkład własny wynosi 10 %.

Zasady przyznawania dotacji.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 20.07.2009 r. do 31.12.2009 r.
 2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Zakres realizacji zadania:

I  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica, poprzez:

a) umożliwienie mieszkańcom udział w współzawodnictwie sportowym w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) prowadzenie treningów sportowych,

c) zakupy sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d ) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 22 000,00 zł

I I  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Piotrówka, poprzez:

a) umożliwienie mieszkańcom udział w współzawodnictwie sportowym w formie drużynowej (piłka nożna, piłka siatkowa, skat),

b) prowadzenie treningów sportowych,

c) zakup sprzętu sportowego na potrzeby treningów i współzawodnictwa sportowego,

d) bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Wysokość środków na realizację tej części zadania: do 46 000,00 zł.

Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 lipca 2009 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.
 2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.
 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny w dniu złożenia oferty odpis z właściwego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

b) aktualną kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 1. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.      Termin rozpatrzenia ofert - 15 lipca 2009 r.

2.      Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jemielnica.

3.      Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:

a)       zgodność oferty z warunkami konkursu,

b)      możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

c)       koszty realizacji zadania,

d)      wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza Gminy Jemielnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),

e)       zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

4. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Wójt Gminy Jemielnica na wniosek komisji konkursowej.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica oraz na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r.

W 2008 roku na zadanie związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje w kwocie 85 130,00 zł.

PDFZarządzenie nr 153.09 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 czerwca 2009 r..pdf

 

 

 

Wersja XML