Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

O B W I E S Z C Z E N I E
 

S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 
z a w i a d a m i a m,
 

że 18 sierpnia 2010r. żądanie Powiatu Strzeleckiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Powiatu Strzeleckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa i przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica -granica województwa (Kotulin), na odcinku Jemielnica - Centawa, etap II, położonej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych,

z obrębu Jemielnica k.m. 12:

2300 - własność Powiat Strzelecki, 2273 (projektowany podział na działkę 2273/1 o pow. 0,2846 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 2273/2 o pow. 6,9190 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 2315 (projektowany podział na działkę 2315/1 o pow. 0,0283 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 2315/2 o pow. 0,7889 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela),

z obrębu Jemielnica k.m. 13:

2572 k.m.13 (projektowany podział na działkę 2572/1 o pow. 0,0448 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 2572/2 o pow. 2,9202 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela),

z obrębu Centawa k.m.3:

163(projektowany podział na działkę 163/1 o pow. 0,0287 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 163/2 o pow. 0,2938 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 164/1 (projektowany podział na działkę 164/2 o pow. 0,0211 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 164/3 o pow. 0,6359 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela),168 (projektowany podział na działkę 168/1 o pow. 0,0215 ha - do zajęcia pod drogę i działkę 168/2 o pow. 2,1240 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela),169 (projektowany podział na działkę 169/1 o pow. 0,0068 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 169/2 o pow. 0,8515 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 172 (projektowany podział na działkę 172/1 o pow. 0,0031 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 172/2 o pow. 0,4719 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 173 (projektowany podział na działkę 173/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 173/2 o pow. 0,4587 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 174 (projektowany podział na działkę 174/1 o pow. 0,0039 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 174/2 o pow. 0,6558 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 175/1 (projektowany podział na działkę 175/3 o pow. 0,0035 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 175/4 o pow. 0,3623 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 175/2 (projektowany podział na działkę 175/5 o pow. 0,0047 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 175/6 o pow. 0,6332 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 179 (projektowany podział na działkę 179/1 o pow. 0,0009 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 179/2 o pow. 0,6062 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 180 (projektowany podział na działkę 180/1 o pow. 0,0031 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 180/2 o pow. 0,4921 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 181 (projektowany podział na działkę 181/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 181/2 o pow. 0,5095 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 182 (projektowany podział na działkę 182/1 o pow. 0,0033 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 182/2 o pow. 0,4827 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 183 (projektowany podział na działkę 183/1 o pow. 0,0042 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 183/2 o pow. 0,5462 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 184 (projektowany podział na działkę 184/1 o pow. 0,0042 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 184/2 o pow. 0,5484 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 192 (projektowany podział na działkę 192/1 o pow. 0,0210 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 192/2 o pow. 1,9531 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela, 193 (projektowany podział na działkę 193/1 o pow. 0,0110 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 193/2 o pow. 0,9333 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 194 (projektowany podział na działkę 194/1 o pow. 0,0114 ha – do zajęcia pod drogę i działkę 194/2 o pow. 0,9342 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 224 - własność Powiat Strzelecki.

Działki nr: 252, 253, 2273/2 (powstała po podziale działki nr 2273 na działki nr 2273/1 i 2273/2), 2572/2 (powstała po podziale działki nr 2572 na działki nr 2572/1 i 2572/2) - przeznaczone do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych.

 

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

 

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 27 września 2010r. do 18 października 2010r.

                                                                                                                                                                                    STAROSTA

                                                                                                        JÓZEF SWACZYNA

PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego.pdf

Wersja XML