Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Udział Społeczeństwa - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie

 

 


IB 7625PZ 426/4/10                                                             Jemielnica, dnia  paski 2010.06.10

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica

 

 

Stosownie Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr426 Piotrówka Zawadzkie” oraz o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Jemielnica. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica budynek nr 1 pokój nr 7 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 16-07-2009 r na adres: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jemielnica.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

                                                                                                                    Joachim Jelito

 

 

PDFObwieszczenie społeczeństwo - internet.pdf

 

PDFPostanowienie - DW 426 konieczność OOŚ.pdf

 

 

Wersja XML