Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - udział społeczeństwa: procedura OOŚ dla zadania Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

Obwieszczenie - udział społeczeństwa: procedura OOŚ dla zadania "Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica"

 

 

 

IB 7625/S/8/09                                                             Jemielnica, dnia   17-06-2009 r

 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jemielnica
 
 

Stosownie Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Jemielnica” oraz o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Jemielnica. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starosta Strzelecki. Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica budynek nr 1 pokój nr 7 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 16-07-2009 r na adres: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jemielnica.

 
 
 
Wójt Gminy Jemielnica
 
        Joachim Jelito

 

PDFObwieszczenie - społeczeństwo.pdf

 

 

Wersja XML