Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla zadania Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

 

IB 7625/S/3/09                                                                                      Jemielnica 28-05-2009
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z dnia 9 października 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EKOMEL” Opole ul. Cygana 4 45-131 Opole działającego w imieniu i na rzecz inwestora – Gminy Jemielnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek nr 1, pokój nr 7) w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1500.


Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu - KPA.pdf

 

 

 

Wersja XML