Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska sportowego do gry w plażową piłkę siatkową w Jemielnicy

 

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 06.08.2013 r.

IB.271.07.2013

 

Wykonawcy - wszyscy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.07.2013

Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego do gry w plażową piłkę siatkową w Jemielnicy.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Gabart s.c. Artur Hurek Gabriela Hurek

ul. Stawowa 41

47-180 Izbicko

 

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy Gabart s.c. Artur Hurek Gabriela Hurek uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Gabart s.c. Artur Hurek Gabriela Hurek

Adres wykonawcy:

ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko

Cena oferty brutto:

31 012,95 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD

Adres wykonawcy:

Ul. Lasowice Wielkie 53  46-282 Lasowice Wielkie

Cena oferty brutto:

38 426,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

80,71

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „AXEL” Damian Leja

Adres wykonawcy:

ul. Ks. Czerwionki 8a 47-110 Kolonowskie

Cena oferty brutto:

36 162,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

85,76

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

GREEN-SERWIS Roman Pietruszka

Adres wykonawcy:

ul. Barwinek 8A 47-100 Kadłub

Cena oferty brutto:

79 790,10 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

GREEN-SERWIS Roman Pietruszka

Adres wykonawcy:

ul. Barwinek 8A 47-100 Kadłub

Cena oferty brutto:

79 790,10 zł

 

Uzasadnienie faktyczne:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału określonych w niniejszym postępowaniu:

·         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

 

W wyznaczonym terminie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy prawa zamówień publicznych  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 Joachim Jelito

Wójt Gminy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDF20130807133918439.pdf

 

 

 

 

Wersja XML