Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013-2014.

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 02.08.2013 r.

SP.271.08.2013

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.271.08.2013.

Nazwa zadania: Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013-2014.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ATEX Sp. z o.o.

44-145 Pilchowice

ul. Gliwicka 3

 Uzasadnienie wyboru: oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

EUROKOMERS Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-351 Turza Śl. , ul. Bogumińska 77c

Cena oferty brutto:

82 508,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Adller Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

32-200 Miechów, ul. Sobieskiego 9

Cena oferty brutto:

69 556,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Usługi Transportowe Zdzisław Dzieciuch

Adres wykonawcy:

42-677 Czekanów, ul. 3-go Maja 7

Cena oferty brutto:

81 900,78 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

92,74

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Image” Sebastian Girgiel 

Adres wykonawcy:

43-186 Orzesze Gardawice, ul. Dojazdowa 53

Cena oferty brutto:

79 790,10 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

95,19

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ATEX Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy:

44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

Cena oferty brutto:

75 952,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

WANAR Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-203 Rybnik , ul. Brzezińska 8a

Cena oferty brutto:

85 706,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

EUROKOMERS Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-351 Turza Śl. , ul. Bogumińska 77c

Cena oferty brutto:

82 508,40 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:

Zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Adller Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

32-200 Miechów, ul. Sobieskiego 9

Cena oferty brutto:

69 556,50 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:

Zamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp, na mocy art. 73 §1 Kc w związku z art. 82 ust.2 Pzp.

Wykonawca złożył ofertę opieczętowaną imienną pieczęcią prezesa zarządu z podaniem imienia i nazwiska, ale bez podpisu lub parafy tej osoby. Artykuł 82 ust.2 ustawy Pzp jednoznacznie przesądza o tym, że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej zostały określone w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym tego rodzaju dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie woli. Zamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp na mocy z art. 73 § 1 Kc, w związku z art. 82 ust.2 ustawy Pzp, gdyż oferta nie została złożona w formie pisemnej.

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

WANAR Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-203 Rybnik , ul. Brzezińska 8a

Cena oferty brutto:

85 706,40 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3” , w związku z art. 82 ust 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z rozdziałem X pkt 2 SIWZ „Oferta musi zostać złożona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ”.  Wykonawca zaś złożył ofertę, w której brak jest:

- nazwy banku i nr rachunku, na który zostaną przelane wynagrodzenia,

- ceny netto, podatku VAT i ceny brutto za wykonanie zamówienia dla przewidywanej ilości 130 ton,

- ceny jednostkowej ryczałtowej brutto oraz podatku VAT za dostawę 1 tony węgla,

- oświadczenia, że zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie od 02.09.2013r. do 30.04.2014r.   

- oświadczeń dotyczących postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że zapoznano się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosi się zastrzeżeń oraz uzyskało niezbędne informacje do przygotowania oferty, że uważa się za związanego ofertą przez czas wskazany w siwz, że załączony do siwz wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- informacji na temat zastrzeżeń wykonawcy,

- informacji na temat powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

- dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań siwz.

 Zamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  w związku z art. 82 ust.3 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści swiz.

 

 

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

EUROKOMERS Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

44-351 Turza Śl. , ul. Bogumińska 77c

Cena oferty brutto:

82 508,40 zł

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału określonych w niniejszym postępowaniu:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W wyznaczonym terminie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy prawa zamówień publicznych  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 02-08-2013 r.

 

 

 

Wersja XML