Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

Jemielnica, 17.07.2013 r.

SP.271.05.2013

 

               WYKONAWCY – WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.271.05.2013. Nazwa zadania: Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

                  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

                     w Strzelcach opolskich S.A.

                                  ul. 1 Maja 59

                   47-100 Strzelce Opolskie

 

Uzasadnienie wyboru: oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach opolskich S.A. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Rafał Szewczyk

Adres wykonawcy:

42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6

Cena oferty brutto:

144 640,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

oferta odrzucona

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Strzelcach Opolskich S.A.

Adres wykonawcy:

47-100 Strzelce Opolskie,  ul. 1 Maja 59

Cena oferty brutto:

142 380,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100

 

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Rafał Szewczyk

Adres wykonawcy:

42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6

Cena oferty brutto:

144 640,00zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:

Zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”

 

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni następujący wykonawcy.

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Rafał Szewczyk

Adres wykonawcy:

42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6

Cena oferty brutto:

144 640,00zł

 

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału określonych w niniejszym postępowaniu:

·            Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane zależycie. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej  dwie usługi polegające na przewozie dzieci do szkół.

W wyznaczonym terminie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy prawa zamówień publicznych  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

__________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica .pdf

 

 

 

Wersja XML