Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 2.600.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficyt

 

Jemielnica, 29.11.2012 r.

 

SG 271.11.12

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SG 271.11.12. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 2.600.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Oddział Operacyjny w Opolu

45-015 Opole

ul. Rynek 24/25

 

Uzasadnienie wyboru: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Opolu uzyskał największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu

Adres wykonawcy:

45-053 Opole ul. Żeromskiego 1

Cena oferty brutto:

1 068 577,07 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

97,79

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Adres wykonawcy:

47-100 Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2

Cena oferty brutto:

1 162 576,84 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

89,88

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Getin Noble Bank S.A.

Adres wykonawcy:

02-672 Warszawa ul. Domaniewska 39

Cena oferty brutto:

1 212 861,13 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

86,15

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  Oddział Operacyjny w Opolu

Adres wykonawcy:

45-015 Opole ul. Rynek 24/25

Cena oferty brutto:

1 044 913,87 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf.pdf

 

 

 

 

Wersja XML