Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy.....

Numer sprawy: SP.271.13.2011                                                       Jemielnica, dnia 02.01.2012r.

 
 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.271.13.2011. Nazwa zadania: Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Działając na podstawie art. 181 ust.2 Pzp po dokonaniu zaniechanej czynności poprzez wezwanie firmy ECOTRAVEL Marcin Pawlik os. Niepodległości 3A/5A   31-865 Kraków w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia złożonej oferty o brakujący dokument w postaci polisy OC w terminie do 02.01.2012r. i po jego terminowym otrzymaniu, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

ECOTRAVEL Marcin Pawlik os. Niepodległości 3A/5A   31-865 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta firmy ECOTRAVEL Marcin Pawlik uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryteriów zdefiniowanych w SIWZ spośród ofert nieodrzuconych. Dokumentacja kompletna, spięta, uszeregowana. Program wyjazdu edukacyjnego bardzo bogaty, zaplanowany szczegółowo, logiczny
i możliwy do realizacji. Ponad wymagania zawarte w SIWZ zawiera zwiedzanie Nowego Miasta, przejazd metrem, zwiedzanie Warszawy nocą, zwiedzanie i czas wolny w Złotych Tarasach oraz liczne tematyczne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zasobów muzealnych. Bardzo ciekawa propozycja wieczorku integracyjnego z D-jem. Szczegółowo opisane warunki zakwaterowania. Oferent dokonał wstępnych rezerwacji. Cena oferty mieści się w budżecie projektu. Przygotowana oferta zapewni prawidłową realizację celów i zadań wyjazdu edukacyjnego zgodnie z harmonogramem projektu. 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 
L.p.
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena brutto
Liczba pkt.
1

SOLID CONSULTING

Łukasz Kotwica

ul. Paderewskiego 64/5

66-400 Gorzów Wlkp.

64 980,30

oferta odrzucona

2

FUNCLUB sp. z o.o. Biuro Podróży Oddział Jastrzębie Zdrój

ul. Wrocławska 19a

44-335 Jastrzębie Zdrój

740,00zł/os

oferta odrzucona

3

POLARIS sp. z o.o

ul. Leśna 33

42-360 Poraj

466,00zł/os

oferta odrzucona

4

Biuro Podróży Variustur

Bogdan Uhryn

ul. 1 Maja 14

82-300 Elbląg

44 010,00

oferta odrzucona

5

DANTUR Usługi Turystyczne

Tomasz Grzybowski

ul. Krakowska 15

49-200 Grodków

45 000,00

oferta odrzucona

6

Omega – Smak Podróży

ul. Reymonta 14/72

45-065 Opole

43 000,00

oferta odrzucona

7

Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC

PL. Wolności 12

35-073 Rzeszów

50 900,00

oferta odrzucona

8

ATTIS s.c. M. Błachno -Wyrwicka K. Lewandowska

ul. Borowego 15/58

01-357 Warszawa

48 510,00

oferta odrzucona

9

ECOTRAVEL

Marcin Pawlik

os. Niepodległości 3A/5A   31-865 Kraków

63 000,00

PK1-54,60
PK2-10
PK3-6

PK – 70,60

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty.

 
 
L.p.
Nazwa o adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia
1

SOLID CONSULTING

Łukasz Kotwica

ul. Paderewskiego 64/5

66-400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji:

1. Opis wymagań w zakresie potencjału technicznego oraz osób.

2. Program wycieczki.

Nie złożono w/w dokumentów we wskazanym terminie.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

2

FUNCLUB sp. z o.o. Biuro Podróży Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Wrocławska 19a

44-335 Jastrzębie Zdrój

W ofercie przestawiono cenę na osobę zamiast całkowitej ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, która zgodnie
z SIWZ powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

3

POLARIS sp. z o.o

ul. Leśna 33 42-360 Poraj

W ofercie przestawiono cenę na osobę zamiast całkowitej ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, która zgodnie
z SIWZ powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

4

Biuro Podróży Variustur

Bogdan Uhryn ul. 1 Maja 14

82-300 Elbląg

Program nie uwzględnia wszystkich elementów wymienionych w SIWZ.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

5

DANTUR Usługi Turystyczne

Tomasz Grzybowski

ul. Krakowska 15

49-200 Grodków

Program nie uwzględnia wszystkich elementów wymienionych w SIWZ.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

6

Omega – Smak Podróży

ul. Reymonta 14/72

45-065 Opole

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji oraz wyjaśnienia błędów i niejasności
w proponowanym programie wycieczki. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że wykonawca nie zapewnia w pełni realizację założonego w SIWZ programu oraz nie zapewnia właściwego wyżywienia uczestników wyjazdu. Wątpliwości budzi też organizacja przejazdu grupy do Warszawy
(nie udzielono odpowiedzi na postawione w tym temacie pytanie).

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

7

Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC

PL. Wolności 12

35-073 Rzeszów

Oferta zawiera termin wykonania zamówienia niezgodny z SIWZ 27.01.2012.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

8

ATTIS s.c. M. Błachno - Wyrwicka K. Lewandowska

ul. Borowego 15/58

01-357 Warszawa

Program nie uwzględnia wszystkich elementów wymienionych w SIWZ.

 

Podstawa prawna odrzucenia - Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.)

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 6 dniod dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

Na podstawie art. 181 ust. 3 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

 
 
 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 
 
 
 

Otrzymują:

  1. wykonawcy – wszyscy
  2. a/a

PDFZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn. Chcę być lepszy..pdf

Wersja XML