Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2011-2012.

 

SP.271.11.2011

Jemielnica, 24.08.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer sprawy: SP.271.11.2011

Nazwa zadania: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych
w sezonie grzewczym 2011/2012
.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55 – 080 Kąty Wrocławskie

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

 

Cena brutto

 

Liczba pkt w kryterium; cena

 

1

BEMAR Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2

44 – 101 Gliwice

2,65 zł

 

3,26 zł

 

98,87 pkt

2

ORLEN PetroTank  Sp. z o.o.

36 – 145 Widełka 869

 

2,64 zł

 

3,25 zł

 

99,24 pkt

3

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55 – 080 Kąty Wrocławskie

 

2,62 zł

 

3,22 zł

 

100 pkt

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 


 

 

Joachim Jelito

Kierownik zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2011-2012..pdf

 

 

 

 Otrzymują:

 

  1. Wykonawcy – wszyscy
  2. a/a

 

Wersja XML