Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2011-2012.

SP.271.10.2011

Jemielnica, 29.08.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer sprawy: SP.271.10.2011

Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2011-2012

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„GS” Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna

Ul. 29 Grudnia 2 C

63 – 460 Nowe Skalmierzyce

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.                              1

Nazwa wykonawcy:   Sebastian Girgiel  „IMAGE” Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

Adres wykonawcy:    ul. Dojazdowa 53, 43 – 186 Orzesze Gardowice

Cena oferty brutto:     661,13 zł

Cena oferty netto:      537,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:                       OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.                               2

Nazwa wykonawcy:   „GS” Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna

Adres wykonawcy:    ul. 29 Grudnia 2 C, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce

Cena oferty brutto:     698,56 zł

Cena oferty netto:      567,93 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100

 

Lp.                               3

Nazwa wykonawcy:   Irena Kubzda Centrum Handlowo – Usługowe AUTOKOMPLEX

Adres wykonawcy:    ul. Św. Wojciech 16 A, 47 – 133 Jemielnica

Cena oferty brutto:     950,00 zł

Cena oferty netto:      772,36 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:                       73,53              

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta:

 

Lp.                              1

Nazwa wykonawcy:   Sebastian Girgiel  „IMAGE” Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

Adres wykonawcy:    ul. Dojazdowa 53, 43 – 186 Orzesze Gardowice

Cena oferty brutto:     661,13 zł

Cena oferty netto:      537,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:                       OFERTA ODRZUCONA

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że w oferta złożona przez Wykonawcę
nie spełnia wymagań. Z załączonych dokumentów (certyfikat - dokument określający rodzaj
i parametry oferowanego węgla) wynika, że oferowany przez Wykonawcę węgiel nie odpowiada wymaganym przez Zamawiającego w pkt III SIWZ parametrom. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że oferowany węgiel może zawierać do 6% popiołu i do 0,6% siarki. Wykonawca zaoferował węgiel o innych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawił certyfikat jakości węgla o następujących parametrach:  zawartość popiołu 6,6%, zawartość siarki 0,65%.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

 

Joachim Jelito

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2011-2012..pdf

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy – wszyscy
  2. a/a    
Wersja XML