Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w Jemielnicy

Jemielnica, 21.07.2011 r.

IB.271.8.2011

            Wszyscy wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.8.2011. Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w Jemielnicy.

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

InterHall Sp z o.o.

ul. Józefowska 6

40-144 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy InterHall Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

PANORAMA II Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Słoneczna 73 ,   81-605 Gdynia

Cena oferty brutto:

1 072 155,24 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Media Stadion Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Lubieszyńska 40A ,  72-006 Mierzyn

Cena oferty brutto:

1 431 598,00

Liczba pkt. w kryterium cena:

83,4

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

NEST Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Irysowa 31 ,   51-117 Wrocław

Cena oferty brutto:

1 476 000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

80,89

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

InterHall Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Józefowska 6,   40-144 Katowice

Cena oferty brutto:

1 194 000,00

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

SALTEX EUROPA Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Sudecka 106a ,   53-129 Wrocław

Cena oferty brutto:

1 189 086,21 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PROFECTUS Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

Cena oferty brutto:

1 527 943,63 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

78,14

 

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

PANORAMA II Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Słoneczna 73 ,   81-605 Gdynia

Cena oferty brutto:

1 072 155,24 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny:

W wyznaczonym terminie wymagane wyjaśnienia nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nie złożenia powyższych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 90 ust. 3  ustawy PZP oferta zostaje odrzucona.

 

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

SALTEX EUROPA Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

ul. Sudecka 106a ,   53-129 Wrocław

Cena oferty brutto:

1 189 086,21 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

 

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów:

 

-dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę

- deklaracji zgodności z normą PN-EN 14877:2008

- karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

-autoryzacji producenta nawierzchni wystawionej dla wykonawcy realizowaną inwestycję wraz z gwarancją producenta

- atestu PZH lub równoważnego dla oferowanego wypełnienia

- autoryzacji producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta

próbki nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 50 cm x 50 cm

 

Złożony przez Wykonawcę atest PZH dotyczy granulatu SBR z recyklingu. Dodatkowo dołączone dokumenty wyjaśniają, iż granulat ten jest równoważny dla granulatu EPDM  w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej i powołują się na art. 30 ust.4 ustawy PZP, który nie ma tutaj zastosowania. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które Zamawiający opisał zgodnie z art. 31ustawy PZP wyraźnie określając w przedmiarze robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w projekcie budowlano-wykonawczym rodzaj wypełnienia jako EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej. Ponadto wszelkie wątpliwości dotyczące rodzaju wypełnienia zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.jemielnica.pl dnia 29.06.2011r. w formie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie wskazał, iż dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)   odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 

 

Joachim Jelito

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

Wersja XML