Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego

 

 

Jemielnica, 27-05-2011 r.
IB.271.5.2011.RW
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.5.2011.RW. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 5.000.000 PLN z finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
BRE Bank w Opolu
ul. Książąt Opolskich 29
45-005 Opole
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta BRE Banku w Opolu uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:                                                     1
Nazwa wykonawcy:                          BGK oddział w Opolu
Adres Wykonawcy:                           ul. Żeromskiego 1
45-053 Opole
Cena oferty brutto:                            1 411 417,85
Liczba pkt. w kryterium cena:                       92,01
 
Lp.:                                                     2
Nazwa wykonawcy:                          Ban Spółdzielczy Leśnica
Adres Wykonawcy:                           ul. Gogolińska 2

47-100 Strzelce Opolskie

Cena oferty brutto:                            1 510 619,81
Liczba pkt. w kryterium cena:                       85,97
 
Lp.:                                                     3
Nazwa wykonawcy:                          ING Bank Śląski SA oddział w Opolu
Adres Wykonawcy:                           ul. Zwierzyniecka 2
45-019 Opole
Cena oferty brutto:                             1 314 613,22
Liczba pkt. w kryterium cena:                       98,79
Lp.:                                                     4
Nazwa wykonawcy:                          BRE Bank w Opolu
Adres Wykonawcy:                           ul. Książąt Opolskich 29
45-005 Opole
Cena oferty brutto:                            1 298 714,50
Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00
 
 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności jednak nie wcześniej niż po upływie 6 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 
 
 
 
 

      Joachim Jelito

 
Wójt Gminy Jemielnica
 
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty - przetarg na kredyt.pdf

 

 

 

Wersja XML