Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012 w dni zajęć szkolnych.

 SP.271.9.2011

Jemielnica, 15.07.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer sprawy: SP.271.9.2011


Nazwa zadania: Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012 w dni zajęć szkolnych.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

PARASOL – Marek Szewczyk

ul. Dworcowa 1A

46 – 300 Olesno

 

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 05.08.2011r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

 

Cena brutto

 

Liczba pkt w kryterium; cena

 

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

ul. 1 Maja 59

47 – 100 Strzelce Opolskie

 

65,74 zł;

86,11 zł

 

71,00 zł;

93,00 zł

85 pkt.

2

PARASOL – Marek Szewczyk

ul. Dworcowa 1 A

46 – 300 Olesno

 

64,81 zł

70,00 zł

100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

Kierownik zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012 w dni zajęć szkolnych..pdf

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy – wszyscy
  2. a/a

 

Wersja XML