Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - MODERNIZACJA PAWILONU SPORTOWEGO W PIOTRÓWCE

Jemielnica, 01.04.2011 r.

IB.271.4.2011

 

   WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 
 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.4.2011. Nazwa zadania: Modernizacja pawilonu sportowego w Piotrówce.

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ZAKŁAD MURASKO – PŁYTKARSKI  

PIOTR KALLA

Piotrówka, ul. Kościuszki 30A

47-133 Jemielnica

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Zakładu Murarsko – Płytkarskiego Piotra Kalla uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Firma CIACH-PRIM Mirosław Ciach

Adres wykonawcy:

Ul. Piotrkowska 5/3, 45-304 Opole

Cena oferty brutto:

168 786,81 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

82,12

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Usługi Inżyniersko Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski

Adres wykonawcy:

Ul. Piaskowa 41A/8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto:

162 265,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel

Adres wykonawcy:

Ul. Powstańców Śl. 10, 47-100 Osiek

Cena oferty brutto:

144 000,47 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

96,26

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

AKBUD Andrzej Kijas

Adres wykonawcy:

Ul. Stanisława Bronicza 11, 45-844 Opole

Cena oferty brutto:

166 471,43

Liczba pkt. w kryterium cena:

83,27

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

ZAKŁAD MURASKO – PŁYTKARSKI PIOTR KALLA

Adres wykonawcy:

Piotrówka, ul. Kościuszki 30A, 47-133 Jemielnica

Cena oferty brutto:

138 615,49 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

Zakład Wielobranżowy >>GOLBUD<<

Adres wykonawcy:

Ul. Karola Miarki 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto:

169 019,11 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

82,01

 

 

Lp.

7

Nazwa wykonawcy:

ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI SUHS FRANCISZEK

Adres wykonawcy:

Ul. Korfantego 34, 47-133 Jemielnica

Cena oferty brutto:

179 612,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Usługi Inżyniersko Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski

Adres wykonawcy:

Ul. Piaskowa 41A/8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto:

162 265,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą uproszczony kosztorys ofertowy. Złożony dokument nie odpowiada zapisom SIWZ, gdyż zamawiający żądał załączenia do oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wymagany przez Zamawiającego kosztorys jest dokumentem, którego uzupełnienia nie można dokonać na podstawie art. 26 ust. 3.  

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.

7

Nazwa wykonawcy:

ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI SUHS FRANCISZEK

Adres wykonawcy:

Ul. Korfantego 34, 47-133 Jemielnica

Cena oferty brutto:

179 612,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

OFERTA ODRZUCONA

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

 

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów:

 

-        aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 2 pkt 4-8 ustawy Pzp,

-        wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ,

-        oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 8 do SIWZ.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)   odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 Joachim Jelito

 Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf

 

Wersja XML