Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych

IB.271.3.2011

Jemielnica, 2011-03-22

 

WYKONWACY - WSZYSCY

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.3.2011. Nazwa zadania: Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych Nr18,161,163,165 wraz ze zminą przebiegu trasy Nr 18 oraz wytyczenia nowych odcinków tras 161,162,179,180 w ramach projektu pn.Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko  i  Dolinie Małej Panwi – Gmina Jemielnica

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Krystian Drzyzga Ul. Wojska Polskiego  6/6   41-902 Bytom

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Krystiana Drzyzga ul. Wojska Polskiego 6/6 , 41-902 Bytom

Uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium - cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011.03.29

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Zakład Reklamowy Znaki pl. Krzysztof Gabory

Adres wykonawcy:

ul. Nyska 22 , 48-385 Otmuchów

Cena oferty brutto:

49832.80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

57.08

 

 

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Restal  Sp.z o.o.

Adres wykonawcy:

Ul.Żerkowicka 1A  45-838 Opole

Cena oferty brutto:

47588.70

Liczba pkt. w kryterium cena:

59.77

 

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Krystian Drzyzga

Adres wykonawcy:

Ul. Wojska Polskiego  6/6, 41-902 Bytom

Cena oferty brutto:

28443.88

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone  żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

  

 Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

__________________________

     Kierownik Zamawiającego

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie remontu tras rowerowych.pdf

#

Wersja XML