Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych

IB.271.2.2011

Jemielnica, 2011-03-22

 

 

WYKONAWCY – WSZYSCY                     

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.2.2011. Nazwa zadania: Budowa wiaty-miejsca postojowego w ciągu trasy rowerowej w Gąsiorowicach ul. Szkolna dz. Nr 312 w ramach projektu pn."

Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  "STYL" Roman Sprancel  ul. Powstańców Sl.10

47-100 Osiek,

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STYL" Roman Sprancel ul. Powstańców Sl. 10

47-100 Osiek uzyskało największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium - cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011.03.29

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

P.W. "EMPIRIA" Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych mgr inż. Juliusz Sikorski

Adres wykonawcy:

ul. Dworska 10 d 44-100 Gliwice

Cena oferty brutto:

152 240.00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

BRZECHWA Spółka Jawna

Adres wykonawcy:

ul. Polna 2 64-600 Oborniki

Cena oferty brutto:

105 010.89 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

Stiller Pokrycia Dachowe Adrian Stiller

Adres wykonawcy:

ul. Opolska 34   47-100 Strzelce Opolskie

Cena oferty brutto:

84 357.79

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel

Adres wykonawcy:

Ul. Powstańców Śl. 10, 47-100 Osiek

Cena oferty brutto:

74 000.01 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100.00

 

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

Zakład Wielobranżowy" GOLBUD"

Adres wykonawcy:

ul. Karola Miarki 36    47-220 Kędzierzyn - Koźle

Cena oferty brutto:

98 718.72 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

74.96

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

Zakład Remontowo - Budowlany  Andrzej Krok

Adres wykonawcy:

ul. Wodna 25 , 47-175 Kadłub

Cena oferty brutto:

75 410.51 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

Oferta odrzucona

 

 

Lp.

7

Nazwa wykonawcy:

KSETRA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane

Adres wykonawcy:

ul. Nyska 23 46-070 Chmielowice

Cena oferty brutto:

116 531.36 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

63.50

 

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              PW EMPIRIA Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych mgr inż. Juliusz Sikorski

Adres Wykonawcy:              ul. Dworska 10 d  44-100 Gliwice

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą uproszczony kosztorys ofertowy. Złożony dokument nie odpowiada zapisom SIWZ, gdyż zamawiający żądał przedstawienia w ofercie kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wymagany przez Zamawiającego kosztorys jest dokumentem, którego uzupełnienia nie można dokonać na podstawie art. 26 ust. 3.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Brzechwa Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:              ul. Polna 2 , 64 -600 Oborniki

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą uproszczony kosztorys ofertowy. Złożony dokument nie odpowiada zapisom SIWZ, gdyż zamawiający żądał przedstawienia w ofercie kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wymagany przez Zamawiającego kosztorys jest dokumentem, którego uzupełnienia nie można dokonać na podstawie art. 26 ust. 3.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Stiller Pokrycia Dachowe Adrian Stiller

Adres Wykonawcy:              ul. Opolska 34 , 47-100 Strzelce Opolskie

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą uproszczony kosztorys ofertowy. Złożony dokument nie odpowiada zapisom SIWZ, gdyż zamawiający żądał przedstawienia w ofercie kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wymagany przez Zamawiającego kosztorys jest dokumentem, którego uzupełnienia nie można dokonać na podstawie art. 26 ust. 3.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo - Budowlany Andrzej Krok

Adres Wykonawcy:              ul. Wodna 25  , 47-175 Kadłub

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów:

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, żę uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- Aktualne zaświadczeni właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 2 pkt 4-8 ustawy Pzp.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

 

 Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

__________________________

     Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie remontu tras rowerowych.pdf

#

Wersja XML