Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej

 

Jemielnica, 04.03.2011 r.

 

IB.271.1.2011

 

 

WYKONAWCY - WSZYSCY


 

ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.1.2011. Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

K+D BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

UL. KILIŃSKIEGO 1 

47-303 KRAPKOWICE


Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy K+D Budownictwo Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Lp.

1

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „MOSTY PRDiM” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

Ul. Grunwaldzka 76, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto:

871 390,38 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

68,84

 

Lp.

2

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych „OPEX” S.A.

Adres wykonawcy:

Ul. Ozimska 153, 45-309 Opole

Cena oferty brutto:

1 610 884,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

37,24

 

Lp.

3

Nazwa wykonawcy:

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

Ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Cena oferty brutto:

599 869,21 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

100,00

 

Lp.

4

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel

Adres wykonawcy:

Ul. Powstańców Śl. 10, 47-100 Osiek

Cena oferty brutto:

749 000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

80,09

Lp.

5

Nazwa wykonawcy:

BUDREMO-BMK Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:

Ul. Wojska Polskiego 8, 42-286 Koszęcin

Cena oferty brutto:

862 644,33 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

69,54

 

Lp.

6

Nazwa wykonawcy:

Konsorcjum firm:

 

1.   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

 

2.   Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Adres wykonawcy:

 

1.    Ul. Wiejska 8

 

47-143 Niezdrowice

 

2.    Ul. Wiejska 8

 

47-143 Niezdrowice

Cena oferty brutto:

859 127,72 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:

69,82

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)   odrzucenia oferty wykonawcy.


W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.


Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML