Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg na kredyt dla Gminy

Jemielnica, 17-11-2010 r.

PZP 341/11/10

 

 

WYKONAWCY WSZYSCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/11/10. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ING Bank Śląski SA oddział w Krapkowicach

ul. 1-go Maja 2

47-300 Krapkowice

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta banku ING Bank Śląski SA oddział w Krapkowicach uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                          ING Bank Śląski SA oddział w Krapkowicach

Adres Wykonawcy:                           ul. 1-go Maja 2

       47-300 Krapkowice

Cena oferty brutto:                             295 827,74

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                          BGK oddział w Opolu

Adres Wykonawcy:                           ul. Żeromskiego 1

                  45-053 Opole

Cena oferty brutto:                            306 078,49

Liczba pkt. w kryterium cena:                       96,65

 

 

.

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności jednak nie wcześniej niż po upływie 6 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

      Joachim Jelito

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

 

 

 

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - przetarg na kredyt dla gminy.pdf

 

 

Wersja XML