Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2010/2011.

 

 

PZP-341/07/10

 

Jemielnica, 20.07.2010r.

 

 

 

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Numer sprawy: PZP-341/07/10

 

 

 

Nazwa zadania:  Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek    podległych w sezonie grzewczym 2010/2011

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

 

Petrol Sp. z o.o.

 

55 – 080 Kąty Wrocławskie

 

ul. 1 Maja 90

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Złożona oferta zawierała najniższą cenę 1 litra oleju spośród złożonych ofert
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie podlega odrzuceniu. Oferta
uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena.

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

Cena
netto

Cena brutto

Liczba pkt
w kryterium: Cena

1

 

 

ZUH MIXPOL – Michulec Paweł

 

34 – 325 Łodygowice

ul. Kasztanowa 33

2,29 zł/litr

 

 

2,79 zł/litr

 

 

97,85 pkt

2

 

 

BEMAR Spółka z o.o.

 

 

44-101 Gliwice

ul. Świętokrzyska 2

 

2,28 zł/litr

 

 

2,78 zł/litr

 

 

98,21 pkt

3

 

 

ORLEN PetroTank
Sp. z o.o.

 

36 – 145 Widełka 869

 

2,27 zł/litr

 

 

2,77 zł/litr

 

 

98,56 pkt

4

 

 

PHU PETROMEX

 

 

45 – 129 Opole

ul. Kępska 2

 

2,29 zł/litr

 

 

2,79 zł/litr

 

 

97,85 pkt

5

 

 

Petrol Sp. z o.o.

 

 

55 – 080 Kąty Wrocławskie

ul. 1 Maja 90

2,24 zł/litr

 

 

2,73 zł/litr

 

 

100 pkt

 

 

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 

2)  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-olej.pdf

 

 

 

Wersja XML