Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2010/2011 w dni zajęć szkolnych.

 

PZP-341/06/10

Jemielnica, 16.07.2010r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZP-341/06/10

 

Nazwa zadania:  Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2010/2011 w dni zajęć szkolnych.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

ul. 1 Maja 59

47 – 100 Strzelce Opolskie

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła tylko 1 oferta. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna świadczy usługi przewozowe od kilkunastu lat. Oferta uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 30.07.2010r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono ofertę:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium: Cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

 

ul. 1 Maja 59

47 – 100 Strzelce Opolskie

62,62 zł

82,24 zł

/trasy:
1. przez Łaziska,
2. przez Centawę/

67,00 zł

88,00 zł

/trasy:

1. przez Łaziska,
2. przez Centawę/

100 pkt

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)


____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML