Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi do Obiektu Oswald Arena

Jemielnica, 19 lipca 2010 r.

PZP 341/5/10

 

 

 

WYKONAWCY WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/5/10. Nazwa zadania: Budowa drogi do obiektu Oswald Arena

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

LARIX” Sp. z o.o.

Ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego LARIX Sp. z o.o.  uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                           Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „Mosty-PRDiM” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                           ul. Grunwaldzka 76, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto:                            149 036,49

Liczba pkt. w kryterium cena:                       57,32

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                          Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Adres Wykonawcy:                           ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

Cena oferty brutto:                             184 038,44

Liczba pkt. w kryterium cena:                       46,42

 

Lp.:                                                     3

Nazwa wykonawcy:                          „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                           ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Cena oferty brutto:                            85 421,70

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00

 

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML