Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku komunalnego ul. Szkolna w Jemielnicy

Jemielnica, 22 lipca 2010 r.

PZP 341/4/10

 

 

 

                                       WYKONAWCY WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/4/10. Nazwa zadania: Modernizacja budynku komunalnego ul. Szkolna w Jemielnicy

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STYL" Roman Sprancel

Ul. Powstańców Śl. 10

47-100 Osiek

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "STYL" Roman Sprancel uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                           AKBUD Andrzej Kijas

Adres Wykonawcy:                           ul. Stanisława Bronicza 11, 45-844 Opole

Cena oferty brutto:                            337 915,52

Liczba pkt. w kryterium cena:                       73,69

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                          Oferta Wspólna:

1.    Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski

2.    Firma Handlowo-Usługowa SZER Zdzisław Szerner

Adres Wykonawcy:                           Ul. Piastowska 41A/8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

                                                           Ul. Raciborska 21, 47-208 Reńska Wieś

Cena oferty brutto:                            307 431,48

Liczba pkt. w kryterium cena:                       OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.:                                                     3

Nazwa wykonawcy:                          P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak

Adres Wykonawcy:                           ul. Osiedle 14a, 47-100 Strzelce Opolskie

Cena oferty brutto:                            395 307,30

Liczba pkt. w kryterium cena:                       OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.:                                                     4

Nazwa wykonawcy:                           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STYL” Roman Sprancel

Adres Wykonawcy:                           ul. Powstańców Śl. 10, 47-100 Osiek

Cena oferty brutto:                            249 000,15

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                          Oferta Wspólna:

1.    Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski

2.    Firma Handlowo-Usługowa SZER Zdzisław Szerner

Adres Wykonawcy:                           Ul. Piastowska 41A/8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

                                                           Ul. Raciborska 21, 47-208 Reńska Wieś

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego. W trakcie oceny ofert zamawiający stwierdził, że oferta zawiera uproszczony kosztorys ofertowy, co skutkuje niezgodnością oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                          P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak

Adres Wykonawcy:                           ul. Osiedle 14a, 47-100 Strzelce Opolskie

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty o opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W wyznaczonym terminie wymagany dokument nie wpłynął do siedziby Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML