Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa IV etapu kanalizacji w Jemielnicy

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa IV etapu kanalizacji w Jemielnicy

 

 

 

 

Jemielnica, 26 kwietnia 2010 r.

 

PZP 341/3/10

 

 

 

 

 

WYKONAWCY WSZYSCY

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/3/10. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna”.

 

 

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„Wodgaz” Sp. z o.o.

 

ul. Partyzancka 54 A

 

45-802 Opole

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy „Wodgaz” Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

 

Lp.:                                                         1

 

Nazwa wykonawcy:                               „Wodgaz” Sp. z o.o.

 

Adres Wykonawcy:                               ul. Partyzancka 54 A

 

                                                                45-802 Opole

 

Cena oferty brutto:                                2 806 265,00 zł

 

Liczba pkt. w kryterium cena:              100,00

 

 

 

Lp.:                                                         2

 

Nazwa wykonawcy:                               DDTHERM Sp. z o.o.

 

Adres Wykonawcy:                               47-171 Rozmierka ul. Powstańców Śl. 9

 

Cena oferty brutto:                                3 613 379,00 zł

 

Liczba pkt. w kryterium cena:              77,66

 

 

 

 

 

.

 

 

 

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert

 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 4 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 

1.     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

2.     odrzucenia oferty wykonawcy.

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 

1.     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 

2.     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

      Joachim Jelito

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

 

 

 

 

____________________________________

 

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - budowa IV etapu kanalizacji w Jemielnicy.pdf

 

 

Wersja XML