Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Renowacja płyty boiska sportowego przy PG w Jemielnicy

Jemielnica, 21 kwietnia 2010 r.

PZP 341/2/10

 

 

 

                                  WYKONAWCY WSZYSCY                

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/2/10. Nazwa zadania: Renowacja płyty boiska sportowego przy PG w Jemielnicy

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Budowlany

inż. Henryk Kaczmarski

ul. Dojazd 22

98-220 Zduńska Wola

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Zakładu Budowlanego inż. Henryka Kaczmarskiego uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

                                                            DOMIREX Zbigniew Chmura

Adres Wykonawcy:                             43 - 190 Mikołów , ul. Żwirki i Wigury 56

Cena oferty brutto:                              370 355,00

Liczba pkt. w kryterium cena:             84,26

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                           Konsorcjum Firm:

1.    Saltex Europa Sp. z o.o.

2.    Saltex Oy

Adres Wykonawcy:                            50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 18/102

                                                           62900 Alajarvi Finlandia, Sahatie 1

Cena oferty brutto:                             OFERTA ODRZUCONA

Liczba pkt. w kryterium cena:                       -

 

Lp.:                                                     3

Nazwa wykonawcy:                           Zakład Budowlany inż. Henryk Kaczmarski

Adres Wykonawcy:                            98 - 220 Zduńska Wola, ul. Dojazd 22

Cena oferty brutto:                             312 058,00

Liczba pkt. w kryterium cena:            100,00

 

Lp.:                                                     4

Nazwa wykonawcy:                           HEMET SP Z O.O.

Adres Wykonawcy:                            65 - 001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A

Cena oferty brutto:                             400 450,00

Liczba pkt. w kryterium cena:           77,93

 

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                           Konsorcjum Firm:

1.    Saltex Europa Sp. z o.o.

2.    Saltex Oy

Adres Wykonawcy:                             50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 18/102

62900 Alajarvi Finlandia, Sahatie 1

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty o szczegółowy kosztorys ofertowy oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło wyjaśnienie wykonawcy z którego wynika, że żądany przez Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy nie wyczerpuje przesłanek art. 26 ust. 3 co powoduje że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 a zatem żądanie informacji banku jest w tej sytuacji bezzasadne.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Jemielnica

 

                                                                                                                                                                                             Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

Wersja XML