Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

Jemielnica, 23 kwietnia 2010 r.

PZP 341/1/10

 

 

 

WYKONAWCY WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/1/10. Nazwa zadania: Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

    Konsorcjum Firm:

1.    Zakład Melioracyjno-Budowlany "SAMBUD",

47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłosowa 5

2.    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych "Mosty PRDiM" Sp. z o.o.

47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 76

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Konsorcjum Firm: Zakład Melioracyjno-Budowlany "SAMBUD" i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Mostowych "Mosty PRDiM" Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                           Konsorcjum Firm:

1.    Zakład Melioracyjno-Budowlany "SAMBUD",

2.    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych "Mosty PRDiM" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłosowa 5,

  47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 76

Cena oferty brutto:                                2 378 968,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:              100,00

 

Lp.:                                                     2

Nazwa wykonawcy:                           Konsorcjum Firm:

   1.    Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc,

   2.    "TECHBUD" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               46-040 Ozimek, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5/2,

  45-129 Opole, ul. Kępska 6

Cena oferty brutto:                                3 402 152,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:               69,93

 

Lp.:                                                     3

Nazwa wykonawcy:                           Przedsiębiorstwo Budowlane "SZYŁKO" Andrzej Szyłko

Adres Wykonawcy:                            49 -340 Lewin Brzeski ul. Ogrodowa 3

Cena oferty brutto:                             2 414 381,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:            98,53

 

Lp.:                                                     4

Nazwa wykonawcy:                           Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                            59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 3

Cena oferty brutto:                             6 235 192,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:            38,15

 

Lp.:                                                     5

Nazwa wykonawcy:                           DDtherm Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                            47-171 Rozmierka, ul. Powstańców Śl. 9

Cena oferty brutto:                             3 996 281,03

Liczba pkt. w kryterium cena:           OFERTA ODRZUCONA

 

 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

Lp.:                                                     1

Nazwa wykonawcy:                           DDtherm Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                            47-171 Rozmierka, ul. Powstańców Śl. 9

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, zamawiający poprawił w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W terminie trzech dni od daty zawiadomienia o poprawionych omyłkach w ofercie wykonawcy do zamawiającego wpłynęło oświadczenie wykonawcy, który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 7) Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1.    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2.    odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1.    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2.    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Wersja XML