Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne.

PZP 341/7/09

Jemielnica, 2009-10-14

 

 

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/7/09. Nazwa zadania:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STYL" ROMAN SPRANCEL

OSIEK, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 10

47-175 KADŁUB

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "STYL" Roman Sprancel Osiek, Ul. Powstańców Śl. 10 47-175 Kadłub uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ERNEST GAJDA

Adres Wykonawcy:               UL. SZKOLNA 52, 47-133 JEMIELNICA

Cena oferty brutto:                 109 140,00

Liczba pkt. w kryterium cena: OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:               AKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "GERLIC" INŻ. EUGENIUSZ GERLIC

Adres Wykonawcy:               UL. OLESKA 28, 42-700 LUBLINIEC

Cena oferty brutto:                 94 091,33

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,20

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:               PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STYL" ROMAN SPRANCEL

Adres Wykonawcy:               OSIEK, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 10, 47-175 KADŁUB

Cena oferty brutto:                 71 695,45

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY HĄDZEL MARIAN

Adres Wykonawcy:               UL. WRONCZYŃSKA 12, 46-300 OLESNO

Cena oferty brutto:                 85 510,72

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,84

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              BUDUJ Z MANI SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy:               UL. KAMIENNA 9, 47-300 KRAPKOWICE

Cena oferty brutto:                 100 406,83

Liczba pkt. w kryterium cena: 71,40

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              "VERDE" ANNA BŁASZCZYK

Adres Wykonawcy:               UL. NASIENNA 3, 44-120 PYSKOWICE

Cena oferty brutto:                 105 916,28

Liczba pkt. w kryterium cena: OFERTA ODRZUCONA

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              DDTHERM SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy:               UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 9, 47-171 ROZMIERKA

Cena oferty brutto:                 132 392,57

Liczba pkt. w kryterium cena: 54,15

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD BUDOWLANY "BUDREM" BOGDAN KRYŚ

Adres Wykonawcy:               UL. BORONOWSKA 24B, 42-286 KOSZĘCIN

Cena oferty brutto:                 113 888,34

Liczba pkt. w kryterium cena: 62,95

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ERNEST GAJDA

Adres Wykonawcy:               UL. SZKOLNA 52,47-133 JEMIELNICA

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o formularz ofertowy, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz o polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "VERDE" ANNA BŁASZCZYK

Adres Wykonawcy:               UL. NASIENNA 3, 44-120 PYSKOWICE

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie.pdf

 

Wersja XML