Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty - Remont drogi gminnej nr 105540 O, ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica - km 0+000 do km 0+355.

 

PZP 341/6/09
Jemielnica, 2009-10-05
 
WYKONAWCY WSZYSCY
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/6/09. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 105540 O, ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica - km 0+000 do km 0+355.

 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
KONSORCJUM FIRM:
  1. Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski – Lider Konsorcjum
Ul. Wiejska 8
47-143 Niezdrowice
  1. Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Ul. Żeleńskiego-Boya 12
44-113 Gliwice
 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta KONSORCJUM FIRM: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice oraz Gliwickie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Ul. Żeleńskiego-Boya 12, 44-113 Gliwice uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 
Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                            KONSORCJUM FIRM:

1.     Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski – Lider Konsorcjum

2.     Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Adres Wykonawcy:                                 1.      47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8 – Lider Konsorcjum

2.      44-113 Gliwice, ul. Żeleńskiego-Boya 12

Cena oferty brutto:                               295 134,71

Liczba pkt. w kryterium cena:              100,00
 
Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                            Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                              47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja 57

Cena oferty brutto:                               298 901,56

Liczba pkt. w kryterium cena:               98,74
 

2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
Środki ochrony prawnej
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Wójt Gminy Jemielnica
 
         Joachim Jelito

 

                                                                                                                                           ____________________________________
                                                                                                                                                              Kierownik Zamawiającego
 
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty WSZYSCY.pdf

 

 

Wersja XML