Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont boiska wielofunkcyjnego w Jemielnicy.

 

PZP 341/5/09

Jemielnica, 2009-08-17
 
 
WYKONAWCY WSZYSCY
 
 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/5/09. Nazwa zadania: Remont boiska wielofunkcyjnego w Jemielnicy.

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
KOSTRZEWA Sp. z o.o.
Rynek 8 i 9
41-100 Mysłowice
 
Uzasadnienie wyboru:

Z pośród ofert nieodrzuconych oferta KOSTRZEWA Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
 
Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                  PANORAMA II Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

Cena oferty brutto:                   352 949,28

Liczba pkt. w kryterium cena: 75,59
 
Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Iwona Stańczyk

Adres Wykonawcy:                  ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Cena oferty brutto:                   377 919,69

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,59
 
Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                  KOSTRZEWA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  Rynek 8 i 9, 41-100 Mysłowice

Cena oferty brutto:                   266 777,78

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
 
Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                  Speed Sport Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

Cena oferty brutto:                   298 958,49

Liczba pkt. w kryterium cena: 89,24
 
Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                  SPORT GRUPA sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty brutto:                   321 551,39

Liczba pkt. w kryterium cena: OFERTA ODRZUCONA
 
Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:                  TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Adres Wykonawcy:                  ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa

Cena oferty brutto:                   391 010,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 68,23
 
Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:                  Firma Ogrodnicza Leśniewscy-Architektura Zieleni

Adres Wykonawcy:                  ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

Cena oferty brutto:                   285 963,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,29
 
Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:                  DEEL Dorota DOBRZAŃSKA

Adres Wykonawcy:                  ul. Prusa 13/30, 43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:                   319 187,71

Liczba pkt. w kryterium cena: OFERTA ODRZUCONA
 

2.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
 
Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                  SPORT GRUPA sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia Załącznika Nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

 
Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                  DEEL Dorota DOBRZAŃSKA

Adres Wykonawcy:                  ul. Prusa 13/30, 43-300 Bielsko-Biała

 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia Załącznika Nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty wpłynęły do siedziby Zamawiającego ale nie zostały uzupełnione w wymaganym zakresie. Wobec powyższego oferta nadal nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zostaje odrzucona.

 
Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
 Środki ochrony prawnej
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 
 
 
 
 Joachim Jelito
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Remont boiska wielofunkcyjnego.pdf

 

 

Wersja XML