Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica

 

 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/3/09. Nazwa zadania: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„TECHROL 2” s.c.

ul. Wesoła 2
Łany Wielkie

44-153 Sośnicowice

 

Uzasadnienie wyboru: Firma „TECHROL 2” s.c. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dotyczącą prowadzonego zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                   42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

Cena oferty brutto:                   387 966,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 99,08

 
Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                  Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                  47 -100 Strzelce Opolskie ul. 1-go Maja 5

Cena oferty brutto:                   440 293,27 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 87,31

 
Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                  „TECHROL 2” s.c.

Adres Wykonawcy:                  44-153 Sośnicowice, Łany Wielkie ul. Wesoła 2

Cena oferty brutto:                   384 403,46

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
 
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 
 
 
 
 

Wójt Gminy Jemielnica

 

 

 

Joachim Jelito

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WYKONAWCY WSZYSCY.pdf

 

 

Wersja XML